1. Osnovni podatki

Naziv in sedež javnega zavoda:

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

(Skrajšano ime zavoda je: KFBK)

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

Odgovorna uradna oseba:

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica

Tel.: 01 320 55 84, 01 320 55 85,

        031 312 214

E-pošta:breda.podbreznik@kam.sik.si

Datum prve objave kataloga:

4. 8. 2010

Datum zadnje spremembe:

23. 11. 2016    

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.kam.sik.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika dostopna v tajništvu knjižnice v času uradnih ur.

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja:

Knjižnica opravlja kot javno služba dejavnost knjižnic v standardni klasifikaciji dejavnosti vodeni pod šifro 91.011 v okvir katere sodi:

 – zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; – zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; – izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;

 – posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;

 – sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;

– informacijsko opismenjevanje;

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;

 – drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

V okviru javne službe knjižnica tudi:

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;

 – zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;

 – organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami;

 – organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, – izdaja kataloge, bibliografije in strokovne publikacije o knjižničnem gradivu ali dejavnosti.

 

V okviru svoje dejavnosti knjižnica opravlja naslednje gospodarske dejavnosti:

 • izposojanje izdelkov široke porabe, dejavnost podatkovnih baz.

 

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Uprava:

Direktorica: Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, tel: 01 320 55 84, 031 312 214

Računovodstvo, tel: 01 320 55 85

Tajništvo: tel: 01 320 55 85

 

Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva

Vodja: Duška Težak

Telefonska številka: 01 320 55 82

 

Oddelek za delo z uporabniki

Vodja: Mojca Kosirnik

Telefonska številka: 01 320 55 80

 

Oddelek za razvoj in informacijsko dejavnost (čitalnica)

Vodja: Andrej Kotnik

Telefonska številka: 01 320 55 83

 

Tehnične službe

Čistilka

Hišnik

 

KNJIŽNIČNA MREŽA:

 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

E-naslov: mkk@kam.sik.si

Tel.: 01 831 1 217, 01 320 5 586

Fax.: 01 831 12 39

 

Krajevna knjižnica Komenda

Glavarjeva 37

1218 Komenda

E-naslov:komenda@kam.sik.si

Tel.: 01 834 3298

 

Krajevna knjižnica Šmarca

Trg padlih borcev 2

1241 Kamnik

E-naslov: smarca@kam.sik.si

Tel.: 01 839 43 11

 

Krajevna knjižnica Motnik

Motnik 8

1221 Motnik

E-naslov: motnik@kam.sik.si

Tel.: 031 761 810

 

Potujoča knjižnica

Ljubljanska 1

1240 Kamnik

Tel: 031 693 920

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

 

Predsednica:

Duška Težak

Tel: 01 320 55 82

E-pošta: duska.tezak@kam.sik.si

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica

Tel.: 01 320 55 84, 01 320 55 85,

        031 312 214

E-pošta:breda.podbreznik@kam.sik.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki določajo delovanje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Državni predpisi

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/12, 55/12)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
 • Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1A Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)
 • Odlok o ustanovitvi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (Ur. L. RS, št. 34/2015 z dne 15.5.2015)
 • Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2014-2019, sprejeto na svetu MKK, 18. 12. 2014
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03)
 • Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 – sprejeti dne 21. aprila 2005, objavljeno na spletnih straneh ministrstva http://www.kultura.gov.si/)
 • Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (http://www.nuk.si, 29. 6. 2004)
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (15. 12. 2015)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007)
 • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l.RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
 • Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 88/2008
 • z dne 12. 9. 2008)
 • Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št. 57/94 in 28/06)
 • Uredba o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS 69/08 št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009)
 • Uredba o delovni uspešnosti z naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08 in 89/08)
 • IFLA/UNESCO manifest o splošnih knjižnicah (pridobljeno s spletne strani: http://www.lj-oz.sik.si/sk/manifestsk.html)
 • Etični kodeks (pridobljeno s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp)

 

 

Predpisi lokalnih skupnosti

Akti Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Drugi predpisi in navodila

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2013-2018.
 • Letni delovni načrti
 • Poslovna poročila

 

Dostop do vsebin dokumentov: Spletna stran Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (www.kam.sik.si )

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

 

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je mogoč v tajništvu Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik v času uradnih ur.

 

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16)

 

 

                                                                                                                                         Odgovorna oseba:

                                                                                             Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

                                                                                           DIREKTORICA

 

 

 

DELOVNI NAČRTI IN POROČILA