Skoči do osrednje vsebine Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik > O knjižnici > Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki

Naziv in sedež javnega zavoda:

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

(Skrajšano ime zavoda je: KFBK)

Ljubljanska cesta 1

1240 Kamnik

Odgovorna uradna oseba:

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica

Tel.: 01 320 55 84, 01 320 55 85,

E-pošta:breda.podbreznik@kam.sik.si

Datum prve objave kataloga:

4. 8. 2010

Datum zadnje spremembe:

30. 6. 2023   

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.kam.sik.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika dostopna v tajništvu knjižnice v času uradnih ur.

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja:

Knjižnica opravlja kot javno služba dejavnost knjižnic v standardni klasifikaciji dejavnosti vodeni pod šifro 91.011 v okvir katere sodi:

 – zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; – zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; – izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;

 – posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;

 – sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;

– informacijsko opismenjevanje;

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;

 – drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

V okviru javne službe knjižnica tudi:

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;

 – zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo;

– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;

 – organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami;

 – organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, – izdaja kataloge, bibliografije in strokovne publikacije o knjižničnem gradivu ali dejavnosti.

 

V okviru svoje dejavnosti knjižnica opravlja naslednje gospodarske dejavnosti:

 • izposojanje izdelkov široke porabe, dejavnost podatkovnih baz.

 

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti:

 • zalaga, prevaja, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja dela zavoda,
 • skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Krajevna knjižnica Komenda

Glavarjeva 37

1218 Komenda

E-naslov:komenda@kam.sik.si

Tel.: 01 834 3298

 

Krajevna knjižnica Šmarca

Trg padlih borcev 2

1241 Kamnik

E-naslov: smarca@kam.sik.si

Tel.: 01 839 43 11

 

Krajevna knjižnica Motnik

Motnik 8

1221 Motnik

E-naslov: motnik@kam.sik.si

Tel.: 031 761 810

 

Potujoča knjižnica

Ljubljanska 1

1240 Kamnik

Tel: 031 693 920

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Ljubljanska cesta 1
1241 Kamnik

 

Predsednica:

Sabina Zore
Tel: 01 831 12 17
E-pošta: sabina.zore@kam.sik.si

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica

Tel.: 01 320 55 84, 01 320 55 85,

E-pošta:breda.podbreznik@kam.sik.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki določajo delovanje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Državni predpisi

 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP)
 • Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (Uradni list RS, št. 28/23)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21)
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22, 25/23 in 64/23)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20)
 • IFLA/UNESCO manifest o splošnih knjižnicah (pridobljeno s spletne strani: http://www.lj-oz.sik.si/sk/manifestsk.html)

 • Etični kodeks (pridobljeno s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp)

 • Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 12.6.2012)

Predpisi lokalnih skupnosti

Akti Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Drugi predpisi in navodila

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Dostop do vsebin dokumentov: Spletna stran Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (www.kam.sik.si )

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

 

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je mogoč v tajništvu Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik v času uradnih ur.

 

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 24/16)

 

 

                                                                                                                                         Odgovorna oseba:

                                                                                             Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

                                                                                           DIREKTORICA

 

 

 

DELOVNI NAČRTI IN POROČILA

Kontakt

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Ljubljanska cesta 1
1241 Kamnik
E-naslov: mkk@kam.sik.si
Tel.: +386 1 831 12 17 (PON-PET: 9.00-19.00), SOB (8.00-13.00)
        
POMEMBNO: Elektronska pošta ni namenjena rezervacijam gradiva ali podaljševanju roka izposoje za izposojeno gradivo. Za te storitve uporabite spletno aplikacijo Moja knjižnica ali pokličite na navedeno telefonsko številko v času odprtosti knjižnice.

Matična št.: 5543452
Davčna št.: 20620586
TRR: SI56 01100-6000059096 (Banka Slovenije, podračun UJP) - št. velja od 1. 12. 2017.
PIC: 914651025
Akronim: SIKKAM
Več podatkov

Obratovalni čas

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-19:00 13:00-19:00
Torek 09:00-19:00 13:00-19:00
Sreda 09:00-19:00 13:00-19:00
Četrtek 09:00-19:00 09:00-15:00
Petek 09:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-15:00 13:00-19:00
Torek 09:00-15:00 13:00-19:00
Sreda 13:00-19:00 zaprto
Četrtek 13:00-19:00 zaprto
Petek 13:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

Ponedeljek 14.00-19.00
Torek 14.00-19.00
Sreda zaprto
Četrtek 9.00-15.00
Petek zaprto
Sobota zaprto

  Letni Poletni
Ponedeljek zaprto zaprto
Torek zaprto zaprto
Sreda 14.00-19.00 13.00-19.00
Četrtek zaprto zaprto
Petek 14.00-19.00 zaprto
Sobota zaprto zaprto

Povezave

 

NAPOVEDNIK

Javno vodstvo po razstavi Tri generacije proizvodnje ščetarskih izdelkov pri Nagličevih v Šmarci pri Kamniku
Javno vodstvo po razstavi Tri generacije proizvodnje ščetarskih izdelkov pri Nagličevih v Šmarci pri Kamniku
Po razstavi nas bo vodil avtor razstave in sorodnik Nagličevih gospod Matjaž Šporar. Vabljeni!
23. 07. 2024 17:00 - 18:00
Javno vodstvo po razstavi Tri generacije proizvodnje ščetarskih izdelkov pri Nagličevih v Šmarci pri Kamniku
Javno vodstvo po razstavi Tri generacije proizvodnje ščetarskih izdelkov pri Nagličevih v Šmarci pri Kamniku
Po razstavi nas bo vodil avtor razstave in sorodnik Nagličevih gospod Matjaž Šporar. Vabljeni!
6. 08. 2024 17:00 - 18:00

Facebook